Tất các ý tưởng đều ảo ảnh như nhau, chỉ trở nên rõ ràng khi thực hiện nó !

Tất các ý tưởng đều ảo ảnh như nhau, chỉ trở nên rõ rang khi thực hiện nó !